Trener


Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne bør derfor være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest
 • kompetansetilbud for trenere
 • klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne
 • hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs …)

 

EKSEMPEL

Hovedtrener
Denne rollen benevnes ulikt i forskjellige idretter (hovedtrener, trenerkoordinator eller treneransvarlig). I denne veilederen bruker vi begrepet hovedtrener.

Hovedtreneren har et overordnet ansvar for all sportslig aktivitet som skjer i klubben eller gruppen. Hovedtreneren skal følge klubbens sportslige plan og arbeide for å realisere klubbens sportslige målsettinger. Vedkommende skal følge opp alle trenere og all treningsaktivitet i klubben/gruppen og sikre at aktiviteten skjer i tråd med det klubben har bestemt.
Oppgaver

 • Ansvar for å utarbeide og følge opp klubbens/gruppens sportslige plan
 • Rapportere jevnlig til styret om klubbens/gruppens sportslige aktivitet
 • Utarbeide aktivitetsplan/terminliste
 • Arrangere trenermøter
 • Delegere ansvar for treningsgruppene til respektive ansvarlige trenere
 • Oppfølging og utvikling av trenerne i klubben
 • Koordinere og følge opp det sportslige støtteapparatet
 • Informasjon til foreldre/foresatte og utøvere
 • Rapporterer til styret etter konkurranser/treningsleirer
 • Årsmelding for klubbens sportslige plan

 

Trener
Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive tildelte utøvere/grupper/lag. Trenerne rapporterer til hovedtreneren. I lagidretter samarbeider trenerne med laglederen om organiseringen av aktivitetene som laget deltar i.

Oppgaver

 • Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med klubbens sportslige plan
 • Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige plan
 • Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere
 • Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp
 • Ha dialog og samarbeid med foreldre
 • Lede laget/gruppen/utøverne under kamper, turneringer eller løp
 • Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben
 • Følge gjeldende regelverk
 • Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund
 • Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere
 • Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer
 • Være oppdatert på informasjon fra styret
 • Representere klubben på en god måte

 

Les mer
Mal på treneravtale fra Norges Idrettsforbund

Treneravtale_2016_AKS-77
Informasjon om trenerutdanning fra Norges Idrettsforbund
Eksempel på retningslinjer for trenere