Utvalg/komiteer


Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens lov. Det gjelder valgkomité og valgt revisor (ev. kontrollkomité der det er et krav).

For de styreoppnevnte utvalgene bør ansvar og hovedoppgaver for utvalgene beskrives av styret selv når styret vedtar å opprette utvalgene. Slik blir det lett å finne ut hva de tillitsvalgte i komiteer og utvalg kan og skal gjøre. Beskrivelsen bør inneholde hvordan utvalget/komiteen er bygd opp, og hvilket mandat og hvilke oppgaver utvalget/komiteen har.

Aktuelle utvalg/komiteer som er lovpålagte:

 

Valgkomité

sjekkliste-for-valgt-revisor-589810

 

 

Aktuelle styreoppnevnte funksjoner/utvalg:

Sportslig ansvarlig/utvalg

 • Ansvar for tilrettelegging og oppfølging av sportslig aktivitet.
 • Ansvar for sportsarrangment.
 • Koordinering av treningstider.
 • Samordne trenere og dommere
 • Koordinere avtale med Norna-Salhus
 • Styre trener og utøveravtaler

Økonomi ansvarlig/utvalg

 • Regnskap
 • Budsjett
 • Medlemsregister
 • Fakturering av kontingenter.

Marked ansvarlig/utvalg

 • Utarbeide retningslinjer for inngåelse av sponsorsamarbeid.
 • Inngåelse/oppfølging av sponsoravtaler

Informasjon ansvarlig/utvalg

 • Legge ut nyheter og oppdateringer på hjemmeside
 • Legge ut nyheter og informasjon på facebook og hjemmeside

Utstyr ansvarlig/utvalg

 • Innkjøp av materiell og utstyr
 • Oversikt over materiell og utstyr
 • Oppfølging av avtale med utstyrsleverandør
 • Klubbkolleksjon
 • Ansvar for utlevering av nøkler

Dugnad ansvarlig/utvalg

 • Ansvar for tilrettelegging,
 • oppfølging og fordeling av oppgaver knyttet til felles dugnad

Utdanning ansvarlig/utvalg

 • Holder rede på trener og dommer kompetansen i klubben
 • Motivere og sørger for at kompetansen velikeholdes

Foreldre ansvarlig/utvalg

 

 

 

 

Les mer
Eksempel på retningslinjer for revisorer og kontrollkomiteen
Eksempel på retningslinjer for valgkomiteen