Utmerkelser og æresbevisninger


Dersom klubben utnevner æresmedlemmer eller har andre utmerkelser som tildeles i klubben, bør det beskrives her.

 

Æresmedlemskap skal være en måte å gi ekstra honnør til medlemmer som over lengre tid har ytet spesiell innsats for foreningen og/eller markert foreningen på en positiv måte utad. Spesiell innsats kan for ekspempel være mangeårig deltagelse i styret. Markering av foreningen utad kan for eksempel være engasjement i kommunens eldreråd eller andre offentlige interesseorganisasjoner for pensjonister. Det er viktig at regningslinjene praktiseres strengt slik at det ikke går inflasjon i det med æresmedlemskap. For eksempel skal ikke langvarig medlemskap alene være grunnlag for æresmedlemskap.

Det tilligger styret å vurdere og utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemskap markeres med diplom og blomster, og utnevnelse skal fortrinnsvis skje på foreningens julemøte. Æresmedlemmer firtaes for medlemskontingent.

§2-6 Æresmedlemskap/Hederstegn

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkelt felt. Disse tildeles klubbens hederstegn.

 

  • Vedlegg 1 – Statuetter «Hederstegn» Loddefjord Idrettslag………………………………………………………. 66
  • Vedlegg 2 – Oversikt over utdelte hederstegn………………………………………………………………………….. 67
  • Vedlegg 3 – Statuetter for tildeling av «Roten – årets bragd»…………………………………………………….. 70
  • Vedlegg 4 – Oversikt over utdelte utmerkelser «Roten»…………………………………………………………….. 71