Økonomi og regnskap


Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi.

Det innebærer at styret har ansvar for at:

 • klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
 • klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
 • klubben har en forsvarlig økonomistyring

 

Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

Styre skal:

 • sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring.
 • utarbeide en fullmakts matrise og en tydelig rolleavklaring.
 • utarbeide et realistisk budsjett (som legges fram på årsmøte).
 • sikre at regnskapet føres fortløpende.
 • sikre at klubben har en egen bankkonto.
 • påse at det kreves to signaturer i banken.
 • påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.
 • påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.

 

Regnskap
 • Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører klubbens medlemmer inn på personlige kontoer.
 • Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben.
 • Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til reiseleder, han/ho skal da levere inn reiseoppgjør og kvitteringer for brukte penger.
 • En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut.

Les mer
Informasjon og nyttige tips om klubbøkonomi

Økonomi

Budsjett

Bruk av budsjett er et svært viktig verktøy og budsjettprosessen i et idrettslag må planlegges godt. Hvert enkelt idrettslag bør ha skriftlige rutinebeskrivelser for budsjettprosessen.

Elementer som bør være med i en budsjettrutine er;
1. Sett opp en langtidsplan for budsjettet
– Når, av hvem, hva, frister

2. Gå gjennom budsjettgrunnlag
– For inntekter; bruk avtaler, sponsorkontrakter, medlemslister
– For kostnader; bruk tidligere års regnskap, planlagte aktiviteter

3. Budsjettet bygges opp fra bunnen av ved at man summerer opp alle budsjettgrunnlagene fra punkt 2

4. Fordel inntekter og kostnader utover året etter når de ulike aktivitetene gjennomføres (periodisering)
– Eks hvis man arrangerer en cup om sommeren, vil mye av inntektene og kostnadene komme i denne perioden

5. Husk å oppgi evt forutsetninger som er lagt til grunn for budsjettet.

6. Hver måned/kvartal bør regnskapet gjennomgås og sammenlignes mot avlagt budsjett for å oppdage avvik.

Budsjettutarbeidelse er styret/daglig leders ansvar men kasserer/regnskapsfører kan gjerne bistå med den tekniske utarbeidelsen av budsjettet.

Forslag til budsjett fremlegges av styret og fastsettes og vedtas av årsmøtet. Ved utarbeidelse av budsjettet bør alltid forutsetningene som er lagt til grunn oppgis.

Vedlagt finnes et enkelt eksempel på budsjett som kan brukes som grunnlag ved utarbeidelse av idrettslagets budsjetter.

 

Eksempelbudsjett for idrettslag

Eksempel likviditetsbudsjett idrettslag