Dugnad i FIL AKS-77


Dugnadsoppgaver føres via kalender på høyre side på denne siden (via mobil – se kalenser lengre ned på siden).
For registrering av faste oppgaver gå inn her.

Om det er aktiviteter du ikke finner, eller har spørsmål om dugnadsregistrering – kontakt «Dugnadsgeneral«

 

 Generelt
Vestkantsvømmerne blir stort sett drevet av egeninnsats av medlemmer i klubben. Foreldre og foresatte sitter i styret, arrangerer stevner, er reiseledere på utenbys stevner for svømmerne, arrangerer treningsleirer m.m.

Vi har mange arbeidsoppgaver i klubben vår, og skal vi greie å holde kostnadene nede er vi avhengig av at medlemmene stiller opp. For å prøver å gjøre dette mest mulig rettferdig har det blitt vedtatt på årsmøte å innføre dugnadsregistrering med betaling for de medlemmer som ikke stiller opp på dugnad. Vestkantsvømmerne har kun lov å beslutte at medlemmer stiller på dugnad. Medlemmer er svømmerne og de som har meldt seg inn som støttemedlemmer. I mange tilfeller må medlemmet (svømmeren) ha hjelp fra foreldre/foresatte for å gjennomføre dugnad og registrering av dugnadsarbeid, derfor er vi glade for at foreldre/foresatte gir sin støtte i dugnadsarbeidet. Dugnadsregistrering med betaling for de som ikke stiller, må sees i sammenheng med kontingent og er et middel for å holde treningskostnader nede.

Det er styret som har myndighet til å endre på poengtabellen som gir opptjent poeng. Hvor mange poeng som må opparbeides pr sesong settes av årsmøtet. Dugnadspoeng gjelder ikke i de tilfeller medlemmene får redusert utgifter ved hjelp på leirer, utenbys stevner eller annen økonomisk bistand.

 

Sesong for dugnad
Vi har valgt å dele dugnadsarbeidet inn i sesonger:

Sesong 1 fra 1. januar til 30 juni

Sesong 2 fra 1. august til 31 desember

Grunnen til at vi har delt dugnadsarbeidet inn i sesonger er med tanke på om noen slutter i klubben før begge sesongene er over. Registrering for begge sesongene må skje innen 31. desember samme år. Med den lange registreringstiden har en mer tid og valg til å få jobbet inn de 20 poengene som kreves for 2 sesonger (10 poeng pr sesong). Poeng som er registrert etter tidsfrist i desember vil ikke bli godtatt.

 

Hvem må bidra med dugnad?
Alle medlemmer forplikter å være med på dugnadsordningen med følgende unntak:

– Alle nye medlemmer får fritak for dugnadsregistrering første sesong – inntil 10 poeng. Men selv om en har fritak er det mulighet for å være med på dugnad og registrere dette. Har du fritak f.eks vårsesongen og jobber i vårsesongen, vil da dette arbeidet være med å telle ned for de 10 poengene som må registreres for høstsesongen (så lenge dugnadsarbeidet blir registrert via dugnadskalenderen)

– Hospitanter fra kurs har dugnadsregistreringsfri så lenge en går på kurs hos Vestkantsvømmerne samtidig. Så snart en går over i Piraya-gruppen (slutter på kurs), gjelder vanlig dugnadsregistrering som Piraya fra første sesong som «ekte» Piraya.

– Det er mulig å søke om fritak på særskilt vilkår. Dette må det søkes om for hver sesong, Søknad sendes til Dugnadsgeneral (se kontaktinfo under).

 

Poengregistrering
Hver familie jobber for maks 10 poeng pr sesong, uavhengig av antall medlemmer pr familie.

Det er medlemmet sitt ansvar å melde inn aktivitet til dugnadsgeneralen. All registrering skjer via vår nettside. medlemmet må også passe på å bli krysset av for oppmøte / gjennomført oppgave på liste som stevne- eller leiransvarlig har, slik at dugnadsgeneralen skal ha mulighet for å kontrollere innrapporterte oppgaver.

Etter 31. desember vil manglende poeng bli fakturert. Ett poeng er for tiden kroner 100.

 

Hva skjer om en ikke møter på valgt dugnad?
Om du er satt opp som hjelper på et stevne og er forhindret til å delta, må du gi beskjed til den som organiserer hjelperne snarest og helst senest dagen før. Det beste er om du kan få noen til å stille som stedfrotreder for deg, slik at det blir mindre ekstraarbeid for andre for å fylle opp din(e) oppgaver. Finner du en stedfortreder er det en fordel om den som organiserer hjelperne får beskjed om dette i forkant.

 

Hvis medlemmet slutter
Alle gjennomførte dugnadsaktiviteter må registreres inn. Manglende poeng vil bli fakturert umiddelbart etter at vi har registrert utmelding. Har en opparbeidet seg for mange dugnadspoeng vil disse gå ut.

Har du spørsmål – ta kontakt med dugnadsgeneral som du finner under kontaktinformasjon / støttepersoner

 

 

Dugnadspoeng

 Oversikt over grupper og poeng pr sesong
OVERSIKT OPPGAVER VERV / AKTIVITET HONORERING AV POENG PR SESONG / GANG
STYREVERV I VS
1 Styreleder 10 poeng pr sesong
2 Nestleder 8 poeng pr sesong
3 Kasserer 10 poeng pr sesong
4 Styremedlem 7 poeng pr sesong
5 Varamedlem 5 poeng pr sesong
6 Styremedlem med sekretærfunksjon 8 poeng pr sesong
7 Andre svømmeverv (HSK, NSF) 3 poeng pr sesong
8 Sportslig utvalg 5 poeng pr sesong
TRENER
20 Ansvarlig trener uten lønn 10 poeng pr sesong
21 Hjelpetrener uten lønn 8 poeng pr sesong
22 Foreldre-/hjelpetrener fast 1 gang /uke 3 poeng pr sesong
23 Foreldre-/hjelpetrener fast 2 ganger/uke 6 poeng pr sesong
24 Hjelpetrener ved behov – enkle ganger. Maks 10 poeng pr sesong 1 poeng pr gang
25 Hjelpeinstruktør uten lønn 1 poeng pr gang
STØTTEOPPGAVER
30 Kafeteriaansvarlig 10 poeng pr sesong
32 Foreldrekontakt 5 poeng pr gruppe pr sesong
33 Lisensansvarlig 3 poeng pr sesong
34 Stevnepåmelder 10 poeng pr sesong
35 Stevnepåmelder assistent (hvis mye arbeid i løpet av sesongen kan dugnadspoeng diskuteres med styret) 3 poeng pr sesong
36 Fakturere 8 poeng pr sesong
37 Ajourføring av klubbrekorder og topplister 2 poeng pr sesong
FASTE HJELPERE
 40  Dugnadsgeneral og poengberegner  10 poeng pr sesong
 41  Utlevering / organisering av Enjoyguiden  5 poeng pr sesong
 43  Reisebestiller for organiserte VS reiser  10 poeng pr sesong
 44 Medlemsoversikt  5 poeng pr sesong
 45  T-skjorte trykk 5 poeng pr sesong
 46  Webpublisering / vedlikehold  2 poeng pr sesong
 47  Sponsorpådriver  5 poeng pr sesong
 STEVNER OG LEIRER
 50  Stevneansvarlig 10 poeng pr sesong
 51  Stevneleder assistent (hvis mye arbeid i løpet av sesongen kan dugnadspoeng diskuteres med styret)  3 poeng pr sesong
 52  Leiransvarlig  5 poeng pr sesong
 53  AdO kafeteriavakt (levere mat til dommere og andre hjelpere)  2 poeng pr dag
 54  Reiseleder utenbys stevner  3 poeng pr stevne
 55 a Klargjøring og rydding stevner / leirer  1 poeng pr dag
55 b Utvask etter leirer 3 poeng pr. gang (gjelder fra april 2017)
 56  Kafeteria på stevner  2 poeng pr dag
 57  Tidtaker  2 poeng pr dag
 58  Dommer med deltakelse 4 stevner pr. sesong – se info nettside Dommere 10 poeng pr. sesong
 59  Kakebaking  1 poeng pr dag
 60  Medaljeutdeler VS-stevner  2 poeng pr dag
 61  Datahjelp (hjelper stevneansvarlig under stevner)  2 poeng pr dag
 62  Nattevakt ved leirer  3 poeng pr vakt
 63  Nattevakt ved leirer/stevner (2-3 timers vakt)  1 poeng pr vakt
 64  Rydde-/vaskevakt på leirer (maks 2 timer)  1 poeng pr dag
 65  Hjelp ved basseng / turer på leir  1 poeng pr dag
 66  Kjøkkenhjelp på leir (1/2 dag)  3 poent pr dag
 67  Organisert (avtalt) transport av svømmere  1 poeng pr dag
 ANNET
 70  Delta på varetelling og inntektsgivende dugnadsarbeid  3 poeng pr gang/dag
 71  Skaffe dugnadsoppdrag  1 poeng pr 5000 kroner
 72  Skaffe sponsor  4 poeng pr 5000 kroner
 73  Skaffe sponsor til Bergen Swim Festival (kr 2500)  2 poeng pr kr 2500
 74  Ta ansvar for VS fanen på 17. mai (Bringe fanen til sentrum og tilbake)  3 poeng pr gang
 75  Samarbeidsmøter med andre klubber  3 poeng pr sesong
 76  Annen dugnadsaktivitet etter avtale  2 peong pr dang / dag